Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van Met hulp van Aafje B.V. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanvraag die u telefonisch of via onze website hebt gedaan en door ons in behandeling is genomen.

 

Artikel 1         Betekenissen

 1. MHVA: Met hulp van Aafje B.V.
 2. Dienstverlener: leverancier 
 3. Leverancier: Een zzp’er of B.V. die via MHVA zijn diensten aanbiedt
 4. Platform: www.methulpvanaafje.nl

Artikel 2         Diensten MHVA

 1. MHVA faciliteert via het platform en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht tussen de klant en dienstverlener. In dit verband treedt MHVA op als gevolmachtigd vertegenwoordiger.
 2.  
 3. Voordat een dienstverlener bij de klant thuis komt, stelt MHVA vast dat de dienstverlener over de volgende documenten beschikt:
  – een geldige inschrijving kvk
  – identiteitskaart of paspoort
  – aansprakelijkheidsverzekering
 4.  
 5. Klanten kunnen bij Aafje een lidmaatschap afsluiten voor € 19,95 per jaar. Leden van Allemaal Aafje kunnen genieten van een korting die is bepaald door de Leverancier. De vergoeding voor het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd.

Artikel 3         Aanvraag

 1. Het plaatsen van een aanvraag via MHVA houdt in dat wordt verzocht om in contact te komen met een dienstverlener die op de door de klant gewenste dag(en) en/of tijdstippen bepaalde werkzaamheden kan verrichten.
 2.  
 3. De klant plaatst een rechtsgeldig aanbod door een aanvraag te doen via het platform van MHVA. De klant stemt in met de algemene voorwaarden door de aanvraag te plaatsen.
 4.  
 5. Na de aanvraag stuurt MHVA de klant een ontvangstbevestiging en spant MHVA zich in om de klant in contact te brengen met een dienstverlener.  
 6.  
 7. De dienstverlener maakt vervolgens zelf de afspraak met de klant en aanvaardt daarmee het aanbod van de klant.

Artikel 4         Overeenkomst van opdracht

 1. Zodra de dienstverlener het aanbod heeft aanvaard van de klant ontstaat een overeenkomst van opdracht.
 2.  
 3. De werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst bestaan uit de door de klant via MHVA geboekte en door dienstverlener geaccepteerde werkzaamheden.
 4.  
 5. De dienstverlener is bij de uitvoering van de overeenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van MHVA. Dienstverlener voert de overeenkomst uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de algemene voorwaarden/overeenkomst.
 6.  
 7. De klant zorgt voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen aanwezig zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning van waar de dienstverlening plaatsvindt.
 8.  
 9. Vraagt de klant om de additionele dienst huishoudelijke hulp, dan dient de klant te zorgen voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.
 10.  
 11. De diensten van de dienstverlener gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur na de afronding van de werkzaamheden een tekortkoming in de nakoming aan de dienstverlener of MHVA heeft gemeld.
 12.  
 13. Een afwijking van de overeengekomen duur van de dienstverlening meldt de dienstverlener onverwijld en uiterlijk binnen 48 uur aan MHVA.

Artikel 5         Facturatie en betaling

 1. Na afloop van de dienstverlening gaat u een betaalafspraak aan met de dienstverlener.  

Artikel 6        Annulering en opzegging

 1. De klant dient de dienstverlener zelf te contacten om de afspraak te annuleren.

Artikel 7         Aansprakelijkheid

 1. MHVA is geen partij binnen de overeenkomsten tussen klant en dienstverlener en daarmee in zijn geheel niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of klachten tussen klant en dienstverlener.
 2.  
 3. Dienstverlener voert de door de klant geboekte werkzaamheden naar beste vermogen uit en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens de klant en derden. Mocht de klant schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze overeenkomst, dan is dienstverlener jegens de klant echter slechts aansprakelijk voor de schade die de klant daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van dienstverlener. Een eventuele aansprakelijkheid van dienstverlener jegens de klant en/of derden voor schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dienstverlener gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald.

Artikel 8         Toepasselijk recht, bevoegdheid en taal

 1. Met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2.  
 3. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
 4.  
 5. In geval van geschillen met betrekking tot deze gebruikersovereenkomst of deze gebruikersbepalingen staat de klant de reguliere rechtsgang open.